ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “aftersalespro”
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα aftersalespro (εφεξής η “Πλατφόρμα”), που λειτουργεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://aftersalespro.gr/ (ο “Δικτυακός Τόπος”) και παρέχει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο e-commerce (οι “Επιχειρήσεις”, “σας”), κατόπιν ένταξής τους σε λογαριασμό ανοιγέντα στην Πλατφόρμα και έναντι χρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αποστολών και παραγγελιών τους.

Α. Σε ποιόν ανήκει η Πλατφόρμα:

Η Πλατφόρμα και ο Δικτυακός Τόπος ανήκουν στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία«NORTHBAND Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα, επί της οδού Ναυπλίου αριθ. 70, με αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 171755801000 και ΑΦΜ 802189625, ΔΟΥ Γλυφάδας και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2103006368, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή, πλην αργιών και ώρες 09:00 έως 17:00, email: [email protected] (εφεξής η “Εταιρεία”, “μας”).

Β. Γενική περιγραφή των Υπηρεσιών:

Μέσω της Πλατφόρμας, οι Επιχειρήσεις δύνανται να διασυνδέσουν το/α ηλεκτρονικό/ά κατάστημα/τα τους (e-shop(s)) που έχουν κατασκευάσει με οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες κατασκευής ιστοσελίδων e-shop & ηλεκτρονικού εμπορίου που αναφέρονται στην Πλατφόρμα στην ενότητα «Πλατφόρμες» ή το σύστημα ERP τους, με τις διαδικτυακές υπηρεσίες (webservices/APIs) εκείνων εκ των εταιρειών courier και μεταφορικών εταιρειών, που αναφέρονται στην Πλατφόρμα στην ενότητα «Εταιρείες Courier», με τις οποίες συνεργάζονται (εφεξής οι “Couriers”) και να κάνουν χρήση όποιων από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Πλατφόρμα επιλέγουν κατά καιρούς, ενδεικτικά:

- της αυτόματης δημιουργίας του συνοδευτικού δελτίου ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) /voucher για τις παραγγελίες τους – αποστολές που θα παραδώσουν προς μεταφορά σε Courier (εφεξής η Υπηρεσία “Voucher Creation”),

- της παρακολούθησης των αποστολών τους (εφεξής η Υπηρεσία “Smart Tracking”),

- της τοποθέτησης μίας φόρμας στην ιστοσελίδα τους από την οποία οι πελάτες θα μπορούν να αναζητήσουν και δουν την πορεία της αποστολής της παραγγελίας τους (εφεξής η Υπηρεσία “Tracking Widget”),

- της δυνατότητας αποστολής SMS στους πελάτες τους, με ενημέρωση για την αποστολή τους και τον σύνδεσμο (link) προς ιστοσελίδα της Εταιρείας μας όπου θα μπορούν να δουν την πορεία της αποστολής τους, ή με όποιο άλλο περιεχόμενο επιλέξουν (εφεξής η Υπηρεσία “SMS Notifications”) και

- λοιπών πρόσθετων υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω (καλούμενες εφεξής όλες οι ανωτέρω από κοινού ως “Υπηρεσίες” και καθεμία χωριστά ως “Υπηρεσία”).

Γ. Δεσμευτικό περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης:

i) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών (εφεξής οι “Όροι Χρήσης”) έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία για τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία παρέχει στις Επιχειρήσεις τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, αποτελούν δε τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ αυτών και της Εταιρείας και εφαρμόζονται κάθε φορά που κάποιος επισκέπτης πλοηγείται στον Δικτυακό Τόπο /στην Πλατφόρμα, που κάποιος χρήστης ανοίγει και για όσο διατηρεί λογαριασμό στην Πλατφόρμα και που Επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε αυτή και κάνει χρήση Υπηρεσίας/ων της ή/και οιωνδήποτε άλλων προγραμμάτων (software), υπηρεσιών, χαρακτηριστικών, λειτουργιών, περιεχομένου, ιστοσελίδων και υπερσυνδέσμων ή/και άλλων εφαρμογών που παρέχονται κατά καιρούς από την Εταιρεία σε συνδυασμό με την Πλατφόρμα ή/και τις Υπηρεσίες.

ii) Η εγγραφή οιουδήποτε χρήστη στην Πλατφόρμα ή/και η πρόσβαση Επιχείρησης στην Πλατφόρμα ή και η χρήση εκ μέρους της οιασδήποτε Υπηρεσίας, συνεπάγονται την ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους των παρόντων Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής Απορρήτου και της Σύμβασης Επεξεργασίας Δεδομένων (DPA), που αποτελούν ενιαίο με αυτούς σύνολο. Σε περίπτωση που Επιχείρηση, χρήστης ή κάποιος επισκέπτης εν γένει διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να διακόψει την πλοήγηση ή και να μην προβεί σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα ή και στη χρήση οιασδήποτε παρεχόμενης μέσω αυτής Υπηρεσίας.

iii) Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, διαγράφει/καταργεί, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) τις Υπηρεσίες της, υφιστάμενες ή νέες, στο σύνολό τους ή οποιαδήποτε εξ αυτών ή/και οποιεσδήποτε επιμέρους λειτουργίες της, δ) τις τεχνικές προδιαγραφές της Πλατφόρμας κ.α. (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο. Η Εταιρεία θα ενημερώνει για τις τυχόν Αλλαγές α) τους επισκέπτες εν γένει της Πλατφόρμας μέσω του Δικτυακού Τόπου, ως αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο Δικτυακό Τόπο και β) τους χρήστες και τις Επιχειρήσεις ειδικότερα, μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν καταχωρημένο στο λογαριασμό τους στην Πλατφόρμα, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία θέσεως τους σε ισχύ. Η προαναφερθείσα προθεσμία προειδοποίησης των χρηστών και των Επιχειρήσεων δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η τροποποίηση γίνεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με νομική ή κανονιστική της υποχρέωση ή αντιμετώπισης απρόβλεπτου και επικείμενου κινδύνου και προστασίας της Πλατφόρμας ή/και των χρηστών της. Χρήστης ή Επιχείρηση που δεν συμφωνεί με τους νέους Όρους Χρήσης ως αυτοί θα ισχύουν μετά τις Αλλαγές, δικαιούται εντός του διαστήματος από την λήψη της σχετικής ενημέρωσης από την Εταιρεία και έως την ορισθείσα ημερομηνία θέσεως των νέων Όρων Χρήσης σε ισχύ, να προβεί σε διαγραφή του/της από την Πλατφόρμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποενότητα ΙΙ.Α.4.1., αντίστοιχα, εκθέτοντας εγγράφως στην Εταιρεία ότι οι Αλλαγές αποτελούν τον λόγο της διαγραφής του/της. Εάν το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο τεκμαίρεται ότι οι χρήστες και οι Επιχειρήσεις αποδέχονται τους νέους Όρους Χρήσης ως αυτοί τους είχαν γνωστοποιηθεί από την Εταιρεία. Ομοίως, οποιαδήποτε ενέργεια στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης οιασδήποτε Υπηρεσίας, μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές λογίζεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη ή/και της Επιχείρησης, αντίστοιχα, αποδοχή των νέων αυτών Όρων Χρήσης.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν Αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή χρήσεις της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών τις οποίες οι χρήστες και οι Επιχειρήσεις έχουν ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρεία έχει αποδεχτεί.

iv) Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης, χρήστης ή Επιχείρηση επιθυμεί κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις τυχόν Αλλαγές, ή έχει κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο [email protected] πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης στην Πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση χορηγηθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθόσον παρέχεται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους χρήστες της Πλατφόρμας, οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

II. ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Α.1. Διαδικασία εγγραφής

Α.1.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και χρήση των Υπηρεσιών της είναι η εγγραφή – δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα από έναν χρήστη. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης:

(α) συμπληρώνει στη φόρμα εγγραφής το ονοματεπώνυμο του, μία σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), όπου η Εταιρεία θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο για την επαλήθευσή του, έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και έναν κωδικό πρόσβασης (password) που θα χρησιμοποιεί για την είσοδο (log in) στο λογαριασμό του, ή

(β) εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί με χρήση του λογαριασμού του στο Facebook ή στη Google, επιλέγει το αντίστοιχο εικονίδιο του τρίτου παρόχου και παρέχει στην Εταιρεία την συγκατάθεσή του προκειμένου η τελευταία να λάβει – επεξεργασθεί όσα δεδομένα απαιτούνται για το σκοπό της εγγραφής του.

Ακολούθως, ο χρήστης προβαίνει και σε αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου και της Σύμβασης Επεξεργασίας Δεδομένων (DPA).

Τέλος, η Πλατφόρμα αποστέλλει στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί από τον χρήστη, ένα SMS με τον τετραψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του στην Πλατφόρμα.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο εν λόγω χρήστης είναι ο “Ιδιοκτήτης” (owner) του λογαριασμού. Ο λογαριασμός έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, είναι αμεταβίβαστος και ανεκχώρητος.

Α.1.2. Στη συνέχεια και ενόσω διατηρείται ενεργός ο λογαριασμός του, ο Ιδιοκτήτης δύναται, με την ιδιότητά του του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μίας ή και περισσοτέρων Επιχειρήσεων, να

(α) εντάσσει την/τις Επιχείρηση/Επιχειρήσεις αυτή/αυτές στο λογαριασμό του προκειμένου να αποκτήσει/ουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα και να χρησιμοποιεί/ούν της Υπηρεσίες που προσφέρει. Για την ένταξη εκάστης Επιχείρησης στο λογαριασμό του απαιτείται η συμπλήρωση από τον Ιδιοκτήτη της σχετικής φόρμας με καταχώριση κατ’ ελάχιστον της επωνυμίας και του ΑΦΜ της Επιχείρησης, της σωστής διεύθυνσής της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και των στοιχείων πληρωμής που αναφέρονται παρακάτω στην υποενότητα ΙΙ.Δ.4.3.2.. Εκάστη Επιχείρηση που εντάσσεται κατά τα ανωτέρω στον λογαριασμό του Ιδιοκτήτη είναι o “Πελάτης” της Εταιρείας και φέρει την ευθύνη εξόφλησης των χρεώσεων, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, αναφορικά με τις Υπηρεσίες που επιλέγει ή και χρησιμοποιεί και με τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες (ως αυτοί ορίζονται στην επόμενη παράγραφο) που έχουν ορισθεί από τον Ιδιοκτήτη να ενεργούν για λογαριασμό της. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση είναι ατομική επιχείρηση και τα στοιχεία αυτής ταυτίζονται με τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη, ο Ιδιοκτήτης είναι και Πελάτης.

(β) προσκαλεί μέσω του διαχειριστικού του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα, έναντι της εκεί αναγραφόμενης σχετικής χρέωσης, περαιτέρω εξουσιοδοτημένους χρήστες (εφεξής οι οι “Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες”) ορίζοντας ποια συγκεκριμένα από αυτά που προσφέρει η Πλατφόρμα δικαιώματα πρόσβασης θα έχει ο καθένας και σε ποιον/ποιους συγκεκριμένα υπολογαριασμό/ούς Επιχείρησης/Επιχειρήσεων από αυτές που έχουν ενταχθεί στο λογαριασμό του.

Α.1.3. Έκαστος Εξουσιοδοτημένος Χρήστης που προσκαλείται οφείλει να ακολουθήσει και ο ίδιος την διαδικασία εγγραφής του στην Πλατφόρμα ορίζοντας ξεχωριστά δικά του στοιχεία για το άνοιγμα λογαριασμού και ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται στην υποενότητα ΙΙ.Α.1.1. Μόνον κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω θα αποκτά πρόσβαση στον υπολογαριασμό της Επιχείρησης για την οποία ο Ιδιοκτήτης του έχει παραχωρήσει τα ανάλογα δικαιώματα, με δυνατότητα να προβαίνει στις ενέργειες βάσει του ρόλου που του έχει αποδοθεί (εφεξής καλούμενοι ο Ιδιοκτήτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες από κοινού “Χρήστες” και καθένας χωριστά “Χρήστης”).

Α.2.1. Ο Ιδιοκτήτης του λογαριασμού φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που καταχωρεί στην Πλατφόρμα τόσο ατομικά όσο και για την ένταξη εκάστης Επιχείρησης στο λογαριασμό του ή και για τον ορισμό Εξουσιοδοτημένων Χρηστών, η δε Εταιρεία βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που της χορηγεί. Εκάστη, αντίστοιχα, Επιχείρηση ενόσω διατηρεί υπολογαριασμό στην Πλατφόρμα, φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων της που είναι καταχωρημένα στην Πλατφόρμα. Ομοίως, έκαστος Εξουσιοδοτημένος Χρήστης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων του που είναι καταχωρημένα στην Πλατφόρμα.

Α.2.2. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγεί έκαστος Χρήστης κατά την εγγραφή του ή και την επικαιροποίηση στη συνέχεια οιουδήποτε στοιχείου του λογαριασμού του, καθώς και ο Ιδιοκτήτης κατά τον ορισμό Εξουσιοδοτημένων Χρηστών για την πρόσβαση τους στην Πλατφόρμα και χρήση των Υπηρεσιών της, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο και για την παροχή πρόσβασης στην Πλατφόρμα και των εκάστοτε επιλεγόμενων Υπηρεσιών, την ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά στο λογαριασμό στην Πλατφόρμα και σε νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες στην Πλατφόρμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, λαμβάνει δε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας τους, τηρουμένων σε αμφότερες τις περιπτώσεις των διατάξεων του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων από την Εταιρεία, επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και ενιαίο σύνολο με αυτούς. Αντίστοιχα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων (ενδεικτικά, των πελατών σας που έχουν υποβάλει παραγγελίες στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, κ.λπ.) και των πληροφοριών που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα μέσω αυτής στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών, επισκεφθείτε την Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων (DPA), η οποία, ομοίως, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και ενιαίο σύνολο με αυτούς.

Α.3.1. Έκαστος Ιδιοκτήτης λογαριασμού στην Πλατφόρμα δηλώνει και εγγυάται ότι:

(α) έχει τη νόμιμη ικανότητα και εξουσία /εξουσιοδότηση να i) προχωρήσει στην εγγραφή του – άνοιγμα λογαριασμού στην Πλατφόρμα, ii) προχωρήσει στην ένταξη της εκάστοτε Επιχείρησης στο λογαριασμό του και να αποδεχθεί στο όνομα και για λογαριασμό της τους Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε άλλα δεσμευτικά έγγραφα, iii) εκπροσωπεί κάθε εντασσόμενη στο λογαριασμό του Επιχείρηση (είτε πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο) και εν γένει να ενεργεί εκ μέρους της ενώπιον της Πλατφόρμας και της Εταιρείας, iv) ορίζει μέσω του διαχειριστικού του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα, τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του υπολογαριασμού της εκάστοτε Επιχείρησης, έναντι της εκεί αναγραφόμενης σχετικής χρέωσης, ορίζοντας τα συγκεκριμένα για τον καθένα δικαιώματα πρόσβασης που θα επιλέγει από αυτά που προσφέρει η Πλατφόρμα,

(β) έκαστος εκ των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών που προσκαλεί, οφείλει να ακολουθήσει και ο ίδιος την διαδικασία εγγραφής του στην Πλατφόρμα ορίζοντας ξεχωριστά δικά του στοιχεία για το άνοιγμα λογαριασμού και ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω στην υποενότητα ΙΙ.Α.1.1. Μόνον κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω θα αποκτά πρόσβαση στον υπολογαριασμό της Επιχείρησης για την οποία του έχουν χορηγηθεί δικαιώματα πρόσβασης, με δυνατότητα να προβεί στις ενέργειες βάσει του ρόλου που του έχει αποδοθεί.

(γ) όλα τα δεδομένα, που αφορούν στον ίδιο, στην Επιχείρηση ή και σε έκαστο εκ των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών και τα οποία έχει καταχωρήσει στην Πλατφόρμα, είναι αληθή και ακριβή και θα τηρεί αυτά διαρκώς επικαιροποιημένα.

Α.3.2. Υπεύθυνη δήλωση Επιχείρησης:

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ, ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ, ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Α.3.3. Έκαστος Χρήστης δεσμεύεται και εγγυάται ότι

(α) έχει λάβει γνώση και αποδέχεται και ατομικά τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά το μέτρο που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Χρηστών προσωπικά, και ότι σε κάθε περίπτωση η είσοδος του στην Πλατφόρμα ή/και η χρήση οιασδήποτε Υπηρεσίας της συνιστά και ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης,

(β) θα προβαίνει σε κατάλληλη χρήση της Πλατφόρμας, στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης,

(γ) θα τηρεί μυστικό τον κωδικό πρόσβασης (password) στην Πλατφόρμα και δεν θα δίνει πρόσβαση σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης του κωδικού αυτού, οφείλει να ενημερώσει αμέσως και εγγράφως την Εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό του πρόσβασης στην Πλατφόρμα, μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του, εφόσον δεν έχει (η Εταιρεία) προηγουμένως ενημερωθεί προσηκόντως. Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού της Επιχείρησης προ της ενημέρωσης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ευλόγως από την Εταιρεία ως ενέργεια της Επιχείρησης, δεδομένου ότι οι μυστικοί κωδικοί δια μέσου των οποίων εισέρχονται οι Χρήστες στον υπολογαριασμό της, τους ταυτοποιεί μοναδικά έναντι της Πλατφόρμας καθώς και αποδίδει τα δικαιώματα πρόσβασης αυτών στον υπολογαριασμό της Επιχείρησης που έχουν καθοριστεί από τον Ιδιοκτήτη του λογαριασμού στον οποίο αυτή έχει ενταχθεί.

Α.3.4. Η Επιχείρηση (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) αναγνωρίζει και δηλώνει ότι φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή των Χρηστών (φυσικά πρόσωπα) που θα αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στον υπολογαριασμό της στην Πλατφόρμα, καθώς και για τους ρόλους που αποδίδονται σε αυτούς ανά περίπτωση, και ότι κάθε ενέργεια Χρήστη που προβαίνει στην ένταξη της σε λογαριασμό στην Πλατφόρμα και σε χρήση αυτής και αποκτά πρόσβαση στον υπολογαριασμό της, είναι έγκυρη και νομικά δεσμευτική για την Επιχείρηση, η οποία παραμένει υπεύθυνη και υπόλογη ως προς αυτές έναντι της Εταιρείας. Η Εταιρεία/Πλατφόρμα, εύλογα και καλόπιστα, βασίζεται στις ανωτέρω δηλώσεις. Η Εταιρεία/Πλατφόρμα αναγνωρίζει οποιαδήποτε πράξη ή/και παράλειψη Χρήστη ως πράξεις και παραλείψεις της ίδιας της Επιχείρησης.

Α.4. Απενεργοποίηση / Διαγραφή Λογαριασμού Χρήστη – Μεταφορά /Ένταξη Επιχείρησης σε άλλο Λογαριασμό

Α.4.1.Εκ μέρους Χρήστη ή της Επιχείρησης

Α.4.1.1. Σε περίπτωση που ένας Χρήστης επιθυμεί για οιονδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται ακολούθως στην υποενότητα ΙΙ.Α.4.1.3. όπου ισχύουν τα εκεί οριζόμενα, να απενεργοποιήσει οριστικά - διαγράψει το λογαριασμό του, ή ένας Ιδιοκτήτης επιθυμεί να διαγραφεί κάποια από τις ενταγμένες στο λογαριασμό του Επιχείρηση, αποστέλλει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρίσει κατά την εγγραφή του στην Πλατφόρμα, σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία στο [email protected]. Εντός των επομένων είκοσι (20) εργασίμων ημερών, αρχομένων από την επομένη της λήψεως του ως άνω αιτήματος εργάσιμη ημέρα, η Εταιρεία θα προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού ή, αντίστοιχα, σε διαγραφή της Επιχείρησης.

Διαγραφή του λογαριασμού του Ιδιοκτήτη συνεπάγεται αυτομάτως και διαγραφή του υπολογαριασμού εκάστης Επιχείρησης ενταγμένης στο λογαριασμό του. Οι λογαριασμοί των ορισθέντων από τον Ιδιοκτήτη Εξουσιοδοτημένων Χρηστών παραμένουν ως έχουν. Εφόσον Επιχείρηση επιθυμεί να διατηρήσει την πρόσβασή της στην Πλατφόρμα και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της, η Επιχείρηση ή ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει στην Εταιρεία αίτημα μεταφοράς /ένταξης της Επιχείρησης σε λογαριασμό τρίτου Ιδιοκτήτη ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στην υποενότητα ΙΙ.Α.4.1.4.

Α.4.1.2. Ιδιοκτήτης δύναται οποτεδήποτε να διαγράψει λογαριασμό οιουδήποτε εκ των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών που έχει τυχόν ορίσει, απευθείας μέσω του διαχειριστικού του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα.

Α.4.1.3. Σε περίπτωση που Ιδιοκτήτης λογαριασμού απωλέσει για οιονδήποτε λόγο την νόμιμη ικανότητα και εξουσία/ εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί οιαδήποτε από τις ενταγμένες στο λογαριασμό του Επιχείρηση, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία, άμεσα και εγγράφως, μέσω email που θα αποστείλει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρίσει κατά την εγγραφή του στην Πλατφόρμα στο [email protected], υποβάλλοντας παράλληλα αίτημα διαγραφής της Επιχείρησης από τον λογαριασμό του. Εντός των επομένων τριών (3) εργασίμων ημερών, αρχομένων από την επομένη της λήψεως του ως άνω αιτήματος εργάσιμη ημέρα, η Εταιρεία θα προβεί σε διαγραφή της αντίστοιχης Επιχείρησης από το λογαριασμό του.

Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για τυχόν παράλειψη του Ιδιοκτήτη να προβεί στην ως άνω ενημέρωσή της ή/και για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιηθεί στον υπολογαριασμό της Επιχείρησης μέσω του διαχειριστικού του λογαριασμού του Ιδιοκτήτη κατά το χρονικό διάστημα που η Επιχείρηση παραμένει ενταγμένη στον λογαριασμό του ή/και για τυχόν αδυναμία της Επιχείρησης πρόσβασης στην Πλατφόρμα ή και χρήσης των Υπηρεσιών λόγω έλλειψης κατάλληλα για το σκοπό αυτό Εξουσιοδοτημένων Χρηστών ή/και μη έγκαιρης μεταφοράς /ένταξής της σε λογαριασμό τρίτου Ιδιοκτήτη, γεγονός το οποίο έκαστος Χρήστης και εκάστη Επιχείρηση αναγνωρίζουν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Α.4.1.4. Επιχείρηση που επιθυμεί για οιονδήποτε λόγο να (α) διαγραφεί από τον λογαριασμό Ιδιοκτήτη όπου είναι ενταγμένη και από την Πλατφόρμα οριστικά ή (β) να μεταφερθεί /ενταχθεί σε λογαριασμό τρίτου Ιδιοκτήτη, αποστέλλει από τη διεύθυνσή της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στην Πλατφόρμα, σχετικό έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία στο [email protected]. Εντός των επομένων τριών (3) εργασίμων ημερών, αρχομένων από την επομένη της λήψεως του ως άνω αιτήματος εργάσιμη ημέρα και υπό την προϋπόθεση ότι (α) η Εταιρεία θα έχει λάβει από την Επιχείρηση όλα τα ευλόγως απαιτούμενα για την ικανοποίηση του αιτήματός της στοιχεία που θα της ζητήσει και (β) η Επιχείρηση έχει εξοφλήσει πλήρως όλες τις τυχόν εκκρεμείς οικονομικές της οφειλές έναντι της Εταιρείας από τη χρήση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, η Εταιρεία θα προβεί σε διαγραφή της Επιχείρησης ή, αντίστοιχα, και στην μεταφορά /ένταξή της στο λογαριασμό του τρίτου Ιδιοκτήτη που θα της έχει υποδειχθεί.

Η μεταφορά /ένταξη της Επιχείρησης σε λογαριασμό τρίτου Ιδιοκτήτη συνεπιφέρει και την μεταφορά των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του υπολογαριασμού της εν λόγω Επιχείρησης στον τρίτο αυτό Ιδιοκτήτη.

Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιηθεί στον υπολογαριασμό της Επιχείρησης μέσω του διαχειριστικού του λογαριασμού του Ιδιοκτήτη κατά το χρονικό διάστημα που η Επιχείρηση παραμένει ενταγμένη στον λογαριασμό του ή/και για τυχόν αδυναμία της Επιχείρησης πρόσβασης στην Πλατφόρμα ή και χρήσης των Υπηρεσιών λόγω έλλειψης κατάλληλα για το σκοπό αυτό Εξουσιοδοτημένων Χρηστών ή/και μη έγκαιρης μεταφοράς /ένταξης της στο λογαριασμό του τρίτου Ιδιοκτήτη που θα έχει υποδείξει, γεγονός το οποίο έκαστος Χρήστης και εκάστη Επιχείρηση αναγνωρίζουν ρητά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Α.4.1.5. Αναφορικά με την τήρηση /διαγραφή των τυχόν προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και της Επιχείρησης μετά την διαγραφή τους από την Πλατφόρμα βλέπε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου.

Α.4.2. Εκ μέρους της Εταιρείας

Α.4.2.1. Προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού Χρήστη – Προσωρινή διακοπή /αναστολή της δυνατότητας πρόσβασης Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών

Η Εταιρεία δύναται, οποτεδήποτε, να προβαίνει, κατά την κρίση της, (i) σε προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού Ιδιοκτήτη (σημειώνεται ότι αυτή συνιστά και αναστολή της δυνατότητας χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους εκάστης Επιχείρησης ενταγμένης στον λογαριασμό του, καθώς και άρση της πρόσβασης στην Πλατφόρμα του ιδίου και όλων των ορισθέντων από αυτόν Εξουσιοδοτημένων Χρηστών) ή/και (ii) σε προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού Εξουσιοδοτημένου Χρήστη (σημειώνεται ότι αυτή συνιστά άρση της δυνατότητάς του πρόσβασης στην Πλατφόρμα για λογαριασμό εκάστης Επιχείρησης για την οποία διέθετε αντίστοιχα δικαιώματα) ή/και (iii) σε προσωρινή διακοπή πρόσβασης της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και αναστολή της δυνατότητας χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους της, για τους ακόλουθους ενδεικτικά λόγους:

α) Χρήστης ή/και Επιχείρηση διαπιστώνεται ότι προβάλει αναληθή ή μη επικαιροποιημένα στοιχεία,

β) αποτυχίας (προ)πληρωμής από την Επιχείρηση, κατά τον ορισθέντα χρόνο, της χρέωσης που προβλέπεται για τη χρήση εκ μέρους της οιασδήποτε Υπηρεσίας, λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς υπολοίπου ή για οιονδήποτε άλλο λόγο,

γ) μη εναρμόνισης, κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, με τα πρότυπα λειτουργίας της Πλατφόρμας,

δ) παραβίασης οιουδήποτε από τους Όρους Χρήσης ή/και μη συμμόρφωσης Χρήστη ή/και της Επιχείρησης με τους κανόνες της Πλατφόρμας, όπως εκάστοτε ισχύουν ή/και θέσεως σε κίνδυνο καθ’ οιονδήποτε τρόπο της ασφάλειας και εν γένει της λειτουργίας της Πλατφόρμας,

ε) παραβίασης εκ μέρους Χρήστη ή/και της Επιχείρησης της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διανοητικής ιδιοκτησίας, κ.λπ.

Ενόσω είναι προσωρινά απενεργοποιημένος ο λογαριασμός Χρήστη ή είναι προσωρινά διακοπείσα η πρόσβαση της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα, ο Ιδιοκτήτης ή ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης (υπό τον όρο ότι είχε ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά) ή η Επιχείρηση (δια των Χρηστών της εννοείται), αντίστοιχα, έχει πρόσβαση μόνον στα ήδη εκδοθέντα προτιμολόγια και τιμολόγια, καθώς και στο Helpdesk της Εταιρείας.

Α.4.2.2. Διαγραφή λογαριασμού Χρήστη - Οριστική διακοπή παροχής των Υπηρεσιών σε Επιχείρηση

Η Εταιρεία δύναται, οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, να προβεί (i) σε οριστική απενεργοποίηση – διαγραφή του λογαριασμού Ιδιοκτήτη (σημειώνεται ότι αυτή συνιστά πλήρη διακοπή της δυνατότητας χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους εκάστης Επιχείρησης παραμένουσας ενταγμένης τη στιγμή εκείνη στον λογαριασμό του, καθώς και πρόσβασης στην Πλατφόρμα του ιδίου και όλων των ορισθέντων από αυτόν Εξουσιοδοτημένων Χρηστών) ή/και (ii) σε οριστική απενεργοποίηση – διαγραφή του λογαριασμού Εξουσιοδοτημένου Χρήστη (σημειώνεται ότι αυτή συνιστά πλήρη διακοπή της δυνατότητάς του πρόσβασης στην Πλατφόρμα για λογαριασμό εκάστης Επιχείρησης για την οποία διέθετε αντίστοιχα δικαιώματα) ή/και (iii) σε πλήρη και οριστική διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους της, σε περίπτωση που:

α) ο Χρήστης ή η Επιχείρηση, αντίστοιχα, δεν αποκρίνεται σε αίτημα της Εταιρείας για συμμόρφωσή του/της με τις υποδείξεις της και τους παρόντες Όρους Χρήσης εντός της ταχθείσας σχετικά προθεσμίας ή/και εξακολουθεί να παραβιάζει οιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών που αποτελούν ενιαίο με αυτούς σύνολο) ή/και διάταξη της κείμενης νομοθεσίας,

β) ανασταλεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης,

γ) ο Χρήστης ή η Επιχείρηση, αντίστοιχα, έχει διαπράξει, κατά την κρίση της Εταιρείας, ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Πλατφόρμας / Υπηρεσίας ή/και προκαλεί άμεσο κίνδυνο/ζημία στην Εταιρεία ή/και σε άλλο Χρήστη ή άλλη Επιχείρηση ή/και τρίτον,

δ) συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.

Α.4.2.3. Σε περίπτωση μη εξόφλησης εκ μέρους της Επιχείρησης οιασδήποτε οικονομικής της οφειλής που απορρέει από προτιμολόγιο εκδοθέν από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο παρόν, έως και την 15η ημέρα του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε το εν λόγω προτιμολόγιο, η Εταιρεία θα προβαίνει, άνευ οιασδήποτε περαιτέρω ειδοποίησης, σε προσωρινή διακοπή πρόσβασης της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και αναστολή της δυνατότητας χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους της, ενημερώνοντας σχετικά την Επιχείρηση μέσω email στη διεύθυνσή της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στην Πλατφόρμα.

Σε κάθε μία από τις λοιπές αναφερόμενες στις υποενότητες ΙΙ.Α.4.2.1. και ΙΙ.Α.4.2.2. περιπτώσεις, η Εταιρεία θα ενημερώνει σχετικά τον Χρήστη ή/και την Επιχείρηση, αντίστοιχα, αποστέλλοντας μέσω email στη διεύθυνση του/της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στην Πλατφόρμα, αιτιολογημένη απόφασή της τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες («περίοδος προειδοποίησης») πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προσωρινής απενεργοποίησης ή διαγραφής, αντίστοιχα, του λογαριασμού της στην Πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης η Επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις της εγγράφως μέσω email στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να τηρήσει την ανωτέρω περίοδο προειδοποίησης πριν την προσωρινή απενεργοποίηση ή διαγραφή λογαριασμού Χρήστη ή/και την προσωρινή ή οριστική διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών της, σε περίπτωση που υφίσταται ένας από τους κατωτέρω λόγους:

α) υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να διακόψει την πρόσβαση του Χρήστη ή/και της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης,

β) συντρέχει επιτακτικός λόγος προς τούτο βάσει της εθνικής νομοθεσίας σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο,

γ) η Επιχείρηση ή ο Χρήστης έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παράσχει αιτιολόγηση για την προσωρινή απενεργοποίηση ή διαγραφή λογαριασμού Χρήστη ή/και την προσωρινή ή οριστική διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών της σύμφωνα με τα ανωτέρω, εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η Εταιρεία υπέχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση να μην αναφέρει τα συγκεκριμένα περιστατικά ή τους λόγους που οδήγησαν στην αναστολή ή διακοπή αυτή,

β) η Επιχείρηση ή ο Χρήστης έχει επανειλημμένα και αποδεδειγμένα παραβιάσει τους Όρους Χρήσης.

Α.4.3. Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη ή της Επιχείρησης μετά την οριστική απενεργοποίηση - διαγραφή του λογαριασμού Χρήστη ή την οριστική διακοπή πρόσβασης της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα, αντίστοιχα, βλέπε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου.

Α.4.4. Η οριστική απενεργοποίηση - διαγραφή του λογαριασμού Χρήστη ή η οριστική διακοπή παροχής πρόσβασης της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρούσα ενότητα, ισοδυναμεί και με καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη ή της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Επιχείρησης, αντίστοιχα, η οποία παύει εφεξής να ισχύει.

Α.4.5. Με εξαίρεση την περίπτωση διαγραφής Επιχείρησης από το λογαριασμό Ιδιοκτήτη που είναι ενταγμένη και οριστικά από την Πλατφόρμα λόγω μη συμφωνίας της με τους νέους Όρους Χρήσης ως αυτοί θα ισχύουν μετά τις Αλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω στην Ενότητα Ι, οπότε και, υπό τον όρο ότι αυτές (οι Αλλαγές) δεν οφείλονται σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρείας συμμόρφωσής της με διάταξη νόμου/πράξη Αρχής ή/και δεν γίνονται στο πλαίσιο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας ή βελτίωσής της, η Εταιρεία θα οφείλει να της επιστρέψει άτοκα τυχόν προκαταβληθείσα χρέωση που αναλογεί στο διάστημα μετά την ημερομηνία διαγραφής. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν προβλέπεται και δεν γίνεται από την Εταιρεία επιστροφή προκαταβληθεισών χρεώσεων για μη χρησιμοποιηθείσες Υπηρεσίες της Πλατφόρμας, μη δικαιούμενης της Επιχείρησης να προβάλει οιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας εκ του λόγου αυτού, γεγονός το οποίο η Επιχείρηση αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η επιστροφή οιουδήποτε ποσού εκ μέρους της Εταιρείας θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή του αρχικά σε αυτήν.

Α.4.6. Ρητά συμφωνείται ότι ο εκάστοτε Χρήστης και, αντίστοιχα, η εκάστοτε Επιχείρηση δεν δύνανται, για τις περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής απενεργοποίησης του λογαριασμού του εν λόγω Χρήστη ή/και προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δυνατότητας πρόσβασης της εν λόγω Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών της εκ μέρους της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, να αξιώσουν από την Εταιρεία την ανόρθωση οιασδήποτε τυχόν ζημίας τους από την αναστολή ή διακοπή, αντίστοιχα, παροχής των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Εταιρεία για την ενέργεια της αυτή ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Χρηστών και των Επιχειρήσεων, βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, ή και σε καταγγελίες τρίτων.

Α.4.7. Τυχόν οφειλές προς την Εταιρεία της Επιχείρησης που διαγράφεται από τον λογαριασμός του Ιδιοκτήτη όπου ήταν ενταγμένη, καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την απόκτηση εκ μέρους της Επιχείρησης για πρώτη φορά της δυνατότητας πρόσβασης στην Πλατφόρμα με την ένταξη της στο λογαριασμό Ιδιοκτήτη, προγραμματίζεται βιντεοκλήση διάρκειας περίπου 30 - 45 λεπτών, μέσω Google Meet ή άλλης ανάλογης εφαρμογής, όπου η Εταιρεία παρουσιάζει στην Επιχείρηση αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας.

Γ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Γ.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία αποστέλλει στην Επιχείρηση, μέσω email στη διεύθυνσή της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στην Πλατφόρμα, οδηγίες για την υλοποίηση από την Επιχείρηση της απαιτούμενης για την λήψη των Υπηρεσιών διασύνδεσης του ενός ή των περισσότερων e-shop(s) ή/και ERP(s) που διαθέτει, με τα web services /APIs των Couriers και την Πλατφόρμα.

Η διασύνδεση πραγματοποιείται με μία από τις κάτωθι επιλογές:

(α) με χρήση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) που παρέχει η πλατφόρμα βάσει της οποίας κατασκευάστηκε/λειτουργεί το e-shop/ERP της Επιχείρησης, ή

(β) με χρήση της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) που έχει αναπτύξει η Εταιρεία,

(γ) με εγκατάσταση του plugin που έχει αναπτύξει προς το σκοπό αυτό η Εταιρεία, στην πλατφόρμα βάσει της οποίας κατασκευάστηκε/λειτουργεί το e-shop/ERP της Επιχείρησης, ή

(δ) κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιχείρησης μέσω του helpdesk και συμφωνίας με την Εταιρεία, η τελευταία δύναται να προβεί στην εν λόγω εγκατάσταση για λογαριασμό της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η Εταιρεία έχει αποκτήσει πρόσβαση με κωδικούς, η Επιχείρηση οφείλει να απενεργοποιήσει την πρόσβαση της Εταιρείας με την λήξη της εγκατάστασης, φέρουσα η ίδια την επιμέλεια ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας.

Γ.1.2. Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης και για όσο διάστημα διατηρείται ενεργοποιημένη η πρόσβαση της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα, λαμβάνει χώρα αυτόματος συγχρονισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τα δεδομένα που υπάρχουν στα συστήματα της Επιχείρησης περιέρχονται και στη βάση δεδομένων της Εταιρείας, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να παρέχει τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας.

Γ.1.3. Σημειώνεται ότι τα plugins μας έχουν δοκιμαστεί με τις τελευταίες εκδόσεις των πλατφορμών e-commerce με βασική εγκατάσταση χωρίς τροποποιήσεις/ plugins κ.λπ. και παρέχονται ως έχουν (“as is”). Δεν προσφέρουμε ειδική παραμετροποίηση αυτών και δεν φέρουμε κάποια ευθύνη σε τυχόν δυσλειτουργία που μπορεί να οφείλεται σε ειδική παραμετροπόιηση της πλατφόρμας e-commerce της Επιχείρησης που δεν είναι συμβατή με τα ανωτέρω plugins ή σε άλλο τεχνικό πρόβλημα που εκφεύγει του ελέγχου μας.

Γ.1.4. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα που διατηρούνται και τον τρόπο επεξεργασίας τους από την Εταιρεία βλέπε αναλυτικά την Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων (DPA).

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκάστη Επιχείρηση, μετά την ένταξη της σε λογαριασμό Ιδιοκτήτη στην Πλατφόρμα και την ολοκλήρωση της διασύνδεσης που αναφέρεται ανωτέρω στην υποενότητα II.Γ. και για όσο διάστημα διατηρείται ενεργή η πρόσβασή της στην Πλατφόρμα, δύναται να χρησιμοποιεί τις κάτωθι αναφερόμενες βασικές ή και πρόσθετες Υπηρεσίες, τα κύρια χαρακτηριστικά – λειτουργίες των οποίων περιγράφονται παρακάτω.

Δ.1. Περιγραφή των Υπηρεσιών
Βασικές Υπηρεσίες:
Δ.1.1. Υπηρεσία Smart Tracking

Μέσω της Υπηρεσίας αυτής η Επιχείρηση δύναται, έναντι της αντίστοιχα ορισθείσας κατωτέρω χρέωσης, να

(α) παρακολουθεί μαζικά, ανάλογα και με τα φίλτρα που θα επιλέξει κατά την κρίση του, σε ένα πάνελ με συγκεκριμένες διακριτές κατηγορίες (π.χ. προς αποστολή, προς παράδοση, καθυστερημένες, παραδομένες, κ.λπ.), την κατάσταση των αποστολών των παραγγελιών/αγορών που έγιναν μέσω του eshop της, i) που έχει εισαγάγει η ίδια προς το σκοπό αυτό στην Πλατφόρμα ή ii) για τις οποίες έχει εκδώσει το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς/voucher του Courier μέσω της Πλατφόρμας με χρήση της Υπηρεσίας Voucher Creation που αναφέρεται ακολούθως, και

(β) ελέγχει την απόδοση των αντικαταβολών από τους Couriers.

Δ.1.2. Υπηρεσία Voucher Creation

Μέσω της Υπηρεσίας αυτής η Επιχείρηση δύναται, έναντι της αντίστοιχα ορισθείσας κατωτέρω χρέωσης και ανάλογα και με τις επιλογές/λειτουργίες που έχει ενεργοποιήσει, να

(α) δημιουργεί, μαζικά (για πολλές παραγγελίες ταυτόχρονα, με χρήση πολλαπλών Couriers) ή μη, αυτοματοποιημένα (με χρήση των δεδομένων που αντλούνται από τα συστήματα της Επιχείρησης) ή μη (με συμπλήρωση από την Επιχείρηση της σχετικής φόρμας), τα συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς/vouchers των αποστολών της Επιχείρησης,

(β) κατεβάζει (download), ή αποστέλλει ηλεκτρονικά (μέσω ETD) στην περίπτωση των αποστολών προς το εξωτερικό, τα απαιτούμενα για την διακίνηση της αποστολής έγγραφα (συνοδευτικά δελτία ταχυμεταφοράς/vouchers, έντυπα εκτελωνισμού),

(γ) υπολογίζει το κόστος αποστολής ανά Courier, αναλόγως της τιμής για κάθε σύμβαση με Courier που έχει ανεβάσει στο σύστημα,

(δ) αυτοματοποιήσει την επιλογή Courier με βάση τα κριτήρια που θα καθορίσει,

(ε) λαμβάνει παράλληλα την Υπηρεσία Smart Tracking.

Δ.1.3. Υπηρεσία Tracking Widget

Η Επιχείρηση, έναντι της αντίστοιχα ορισθείσας κατωτέρω χρέωσης, δύναται να προσθέσει στην ιστοσελίδα της μία φόρμα (iframe), οπότε και ενεργοποιείται η Υπηρεσία, μέσω της οποίας οι πελάτες της θα μπορούν να αναζητούν την πορεία της αποστολής τους εισάγοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου του Courier που θα τους έχει αποσταλεί.

Δ.1.4. Υπηρεσία SMS Notifications

Μέσω της Υπηρεσίας αυτής η Επιχείρηση, που έχει προκαταβάλει την αντίστοιχα ορισθείσα κατωτέρω χρέωση, δύναται να

(α) αποστέλλει στους πελάτες της – παραλήπτες των αποστολών, αυτόματα στο διάστημα που εκάστοτε θα καθορίζει, μηνύματα SMS προς ενημέρωσή τους για την αποστολή τους, όπου θα περιέχεται και ένας σύνδεσμος που θα τους μεταφέρει σε μία σελίδα της Εταιρείας με το λογότυπο της Επιχείρησης όπου θα μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία της, ή και

(β) αποστέλλει στους πελάτες της άλλα μηνύματα SMS με όποιο κείμενο επιθυμεί. Η Επιχείρηση είναι η ίδια υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω SMS τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Επίσης οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες της νομοθεσίας για την αποστολή των εν λόγω SMS καθώς και να δίδει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία στον πελάτη της στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας.

Δ.2. Πρόσθετες Υπηρεσίες:
Δ.2.1. Υπηρεσία Advanced Analytics

Στην Επιχείρηση παρέχονται, άνευ χρέωσης, στατιστικά στοιχεία, ανάλογα με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιεί, σχετικά με τις αποστολές της, τον χρόνο αποστολής των πραγματοποιηθεισών μέσω του e-shop της παραγγελιών/αγορών, τα προϊόντα και τους πελάτες της, ή και τις αξιολογήσεις που έχει λάβει, ή και τα αιτήματα callback που δέχθηκε.

Δ.2.2. Υπηρεσία Rating Request

Η Επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την λήψη της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, άνευ πρόσθετης χρέωσης. Ειδικότερα, με την παραλαβή της αποστολής από τον πελάτη της Επιχείρησης, του αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS με κείμενο επιλογής της Επιχείρησης και έναν σύνδεσμο που τον μεταφέρει σε μία σελίδα όπου βρίσκονται οι σύνδεσμοι προς τους λογαριασμούς Facebook ή/και Google ή/και Skroutz ή/και BestPrice που διαθέτει η Επιχείρηση, όπου μπορεί ο πελάτης της να προσθέσει την αξιολόγησή του.

Δ.2.3. Υπηρεσία Call back

Μέσω της άνευ χρέωσης Υπηρεσίας αυτής, η Επιχείρηση μπορεί να προσθέσει εφόσον το επιθυμεί (με την φόρτωση ενός κώδικα λογισμικού που δύναται να λάβει από το διαχειριστικό της στην Πλατφόρμα) σε όποια σελίδα προϊόντος της προβάλλεται στο e-shop της έναν σύνδεσμο, στον οποίο πατώντας ο επισκέπτης θα αναδύεται ένα παράθυρο όπου θα μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο), τα οποία θα καταγράφονται ως αίτημα call back στο διαχειριστικό της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα. Υπεύθυνη για την διαχείριση/ απάντηση /ανταπόκριση στα αιτήματα call back είναι αποκλειστικά και μόνον η ίδια η Επιχείρηση, η Εταιρεία παρέχει απλώς το μέσο/ένα εργαλείο για την υποβολή τους.

Δ.3. Ειδικοί όροι παροχής όλων των Υπηρεσιών

Δ.3.1. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την ίδια την Εταιρεία ή και από τρίτους συνεργάτες/υπεργολάβους της.

Δ.3.2. Οι Υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” και διατίθενται κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνουν την εισαγωγή από την Εταιρεία οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα εκάστης Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Επιχείρηση οφείλει να διαθέτει τα κατάλληλα και συμβατά συστήματα και να προβεί στις πιθανές παραμετροποιήσεις που κρίνει ως απαραίτητες για την διασύνδεση ή/και την χρήση των λοιπών Υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο παρόν.

Δ.3.3. Οι Υπηρεσίες, με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και λειτουργίες τους, παρέχονται με βάση τα στοιχεία/πληροφορίες που εισάγει η ίδια η Επιχείρηση στην Πλατφόρμα ή/και που αντλούνται από τα συστήματα της μέσω της υλοποιηθείσας διασύνδεσης των e-shop(s)/ ERP(s) της με τα συστήματα της Εταιρείας, τα φίλτρα /παραμέτρους που διαθέτει η Πλατφόρμα και διατηρεί η Επιχείρηση ως έχουν ή τα αλλάζει, εν όλω ή εν μέρει, ελεύθερα, κατά την κρίση της, καθώς και με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από τους Couriers στην Επιχείρηση μέσω της υλοποιηθείσας διασύνδεσής τους, τα οποία ως άνω αυτά στοιχεία λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται από την Πλατφόρμα «στο βαθμό που είναι διαθέσιμα» (“as available”) και «ως έχουν» (“as is”), η δε Εταιρεία ουδεμία παρέμβαση και ουδέν έλεγχο ασκεί, ούτε οφείλει να ασκεί, και ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την πληρότητα, ακρίβεια ή/και ορθότητά τους.

Δ.3.4. Ειδικά όσον αφορά στην Υπηρεσία Advanced Analytics, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι της Επιχείρησης ή/και οιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των Couriers) και ουδεμία απολύτως εγγύηση παρέχει αναφορικά με την πληρότητα, ακρίβεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, καταλληλότητα και επάρκεια των στατιστικών στοιχείων που παρέχονται, καθώς και στην ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της Επιχείρησης, η οποία αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει να βασίζεται στα μη επίσημα αυτά στοιχεία για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης, τουναντίον οφείλει να ελέγχει – διασταυρώνει και βεβαιώνει αυτά απευθείας και με τους Couriers.

Δ.3.5. Σε περίπτωση που κατά την λήψη των Υπηρεσιών προκύψει οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα, η Επιχείρηση (δια των Χρηστών της) δύναται να υποβάλει εγγράφως αίτημα υποστήριξης (support ticket) στο Helpdesk της Εταιρείας. Το ωράριο λειτουργίας του Helpdesk είναι Δευτέρα – Παρασκευή, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών και ώρες 09.00 -18.00. Η Εταιρεία θα απαντά στο αίτημα της Επιχείρησης, ζητώντας και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται, εντός 24 ωρών από την υποβολή του, εφόσον αυτή έγινε εντός του ως άνω ωραρίου λειτουργίας του Helpdesk, άλλως εντός 24 ωρών από την έναρξη της επομένης εργάσιμης ημέρας, η δε αποκατάσταση του όποιου ζητήματος θα γίνεται από την Εταιρεία στον ταχύτερο κατά το δυνατό χρόνο, αναλόγως και της κρισιμότητας και πολυπλοκότητάς του. Εάν, στο πλαίσιο ενός υποβληθέντος αιτήματος υποστήριξης της Επιχείρησης, η Εταιρεία απευθύνει οποιοδήποτε ερώτημα προς την Επιχείρηση και εκείνη δεν απαντήσει εντός των επόμενων 48 ωρών, το αντίστοιχο ticket θα κλείνει και η Επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου της ως άνω διαδικασία.

Δ.4. Οικονομική Πολιτική των Υπηρεσιών

Δ.4.1. Δοκιμαστική Περίοδος

Δ.4.1.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει οιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών της με μία καθορισμένη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, όπως αυτή θα ανακοινώνεται στην Πλατφόρμα, κατά την οποία η Επιχείρηση, με την ολοκλήρωση της ένταξής της σε λογαριασμό Ιδιοκτήτη και την συμπλήρωση από τον τελευταίο στην σχετική φόρμα των στοιχείων της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας μέσω της οποίας θα εξοφλούνται οι χρεώσεις των Υπηρεσιών, θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Πλατφόρμα και χρήσης της αντίστοιχης Υπηρεσίας δωρεάν.

Δ.4.1.2. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, η Επιχείρηση θα έχει δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας μόνον έναντι της προβλεπόμενης σχετικά χρέωσης, σε περίπτωση δε που αυτή ορίζεται ως προκαταβληθείσα, μόνον εφόσον έχει καταβληθεί εκ μέρους της το αντίστοιχο ποσό στην Εταιρεία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δ.4.1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τα κριτήρια παροχής της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και την εκάστοτε διάρκεια αυτής κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να τροποποιεί/περιορίζει αυτά οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο προς αποφυγή κατάχρησης της δωρεάν δοκιμής. Η Εταιρεία, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, πέραν της προσωρινής απενεργοποίησης ή διαγραφής του λογαριασμού του Ιδιοκτήτη όπου είναι ενταγμένη η Επιχείρηση, ή, αντίστοιχα, της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δυνατότητας πρόσβασης της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών της, κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα ΙΙ.Α.4.2. ανωτέρω, να προβαίνει σε ανάκληση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, ενημερώνοντας την Επιχείρηση σχετικά μέσω email, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης, κατάχρησης ή παράβασης των όρων λήψης αυτής από την Επιχείρηση.

Δ.4.2. Χρεώσεις & Χρόνος πληρωμής

Δ.4.2.1. Υπηρεσία Smart Tracking: με το πέρας της τυχόν δοκιμαστικής περιόδου που αναφέρεται στον Δικτυακό Τόπο ότι παρέχεται, άλλως με την ολοκλήρωση της ένταξης της Επιχείρησης για πρώτη φορά σε λογαριασμό Ιδιοκτήτη στην Πλατφόρμα (ό,τι ισχύει κατά το χρονικό σημείο της ένταξης για πρώτη φορά της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα), η Επιχείρηση θα χρεώνεται απολογιστικά, με βάση τον συνολικό αριθμό αποστολών της που θα έχουν ενταχθεί στην Πλατφόρμα προς παρακολούθηση στο διάστημα μέχρι την λήξη του τρέχοντος τότε ημερολογιακού μήνα και εφεξής κατά την διάρκεια εκάστου ημερολογιακού μήνα, εξαιρουμένων των αποστολών που ακυρώθηκαν (από την Επιχείρηση ή αυτόματα από την Πλατφόρμα – όταν αναγνωρίζει συστημικά ότι μια αποστολή είναι άκυρη), με τις κλιμακωτές χρεώσεις (μία ελάχιστη χρέωση συν μία κλιμακωτή χρέωση ανά αποστολή ανάλογα με τον αριθμό των αποστολών) που αναφέρονται αντίστοιχα στην ενότητα «Τιμοκατάλογος» του Δικτυακού Τόπου, πλέον ΦΠΑ. Εάν κατά την διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα δεν ενταχθεί στην Πλατφόρμα αποστολή προς παρακολούθηση, η χρέωση για τον εν λόγω μήνα θα είναι μηδενική.

Δ.4.2.2. Υπηρεσία Voucher Creation: με το πέρας της τυχόν δοκιμαστικής περιόδου που αναφέρεται στον Δικτυακό Τόπο ότι παρέχεται, άλλως με την ολοκλήρωση της ένταξης της Επιχείρησης για πρώτη φορά σε λογαριασμό Ιδιοκτήτη στην Πλατφόρμα (ό,τι ισχύει κατά το χρονικό σημείο της ένταξης για πρώτη φορά της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα), η Επιχείρηση θα χρεώνεται απολογιστικά, με βάση τον συνολικό αριθμό των συνοδευτικών δελτίων ταχυμεταφοράς/vouchers αποστολών της που θα έχουν εκδοθεί μέσω της Πλατφόρμας στο διάστημα μέχρι την λήξη του τρέχοντος τότε ημερολογιακού μήνα και εφεξής κατά την διάρκεια εκάστου ημερολογιακού μήνα, εξαιρουμένων των αποστολών που ακυρώθηκαν (από την Επιχείρηση ή αυτόματα από την Πλατφόρμα – όταν αναγνωρίζει συστημικά ότι μια αποστολή είναι άκυρη ), με τις κλιμακωτές χρεώσεις (μία ελάχιστη χρέωση συν μία κλιμακωτή χρέωση ανά αποστολή ανάλογα με τον αριθμό των αποστολών) που αναφέρονται αντίστοιχα στην ενότητα «Τιμοκατάλογος» του Δικτυακού Τόπου, πλέον ΦΠΑ. Εάν κατά την διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα δεν εκδοθεί μέσω της Πλατφόρμας συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς /voucher για αποστολή, η χρέωση για τον εν λόγω μήνα θα είναι μηδενική.

Δ.4.2.3. Υπηρεσία Tracking Widget: η Επιχείρηση θα χρεώνεται απολογιστικά, με βάση τον συνολικό αριθμό αποστολών της που θα έχουν ενταχθεί στην Πλατφόρμα προς παρακολούθηση στο διάστημα από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας μέχρι την λήξη του τρέχοντος τότε ημερολογιακού μήνα και εφεξής κατά την διάρκεια εκάστου ημερολογιακού μήνα, εξαιρουμένων των αποστολών που ακυρώθηκαν (από την Επιχείρηση ή αυτόματα από την Πλατφόρμα – όταν αναγνωρίζει συστημικά ότι μια αποστολή είναι άκυρη), με τις κλιμακωτές χρεώσεις που αναφέρονται αντίστοιχα στην ενότητα …… του Δικτυακού Τόπου, πλέον ΦΠΑ. Εάν κατά την διάρκεια οποιουδήποτε ημερολογιακού μήνα δεν ενταχθεί στην Πλατφόρμα αποστολή προς παρακολούθηση, η χρέωση για τον εν λόγω μήνα θα είναι μηδενική.

Δ.4.2.4. Ως προς τον χρόνο πληρωμής των χρεώσεων για καθεμία από τις Υπηρεσίες Smart Tracking, Voucher Creation, Tracking Widget, την 1η εκάστου ημερολογιακού μήνα, η Εταιρεία θα εκδίδει και αναρτά στο διαχειριστικό της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα, προτιμολόγιο με τις προκύπτουσες κατά τα ανωτέρω χρεώσεις για την χρήση της αντίστοιχης Υπηρεσίας τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν αμφισβητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα αυτές με αποστολή σχετικού email στην Εταιρεία στο [email protected] έως την 6η ημέρα του ημερολογιακού αυτού μήνα, θα πραγματοποιείται η πληρωμή με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω στην υποενότητα ΙΙ.Δ.4.3.

Σε περίπτωση προσήκουσας κατά τα ανωτέρω υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους της Επιχείρησης ως προς τις χρεώσεις, η Εταιρεία θα αποφαίνεται επ’ αυτών εντός επτά (7) ημερών από την λήψη τους, αποστέλλοντας μέσω email στην Επιχείρηση τις οριστικές χρεώσεις και υλικό τεκμηρίωσής τους, την επομένη δε ημέρα θα πραγματοποιείται η πληρωμή τους με τον τρόπο που ορίζεται στην υποενότητα ΙΙ.Δ.4.3. Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Επιχείρησης και Εταιρείας, η επίλυση της διαφοράς μπορεί να επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Δ.4.2.5. Υπηρεσία SMS Notifications: διατίθενται πακέτα προαγοράς SMS credits έναντι της χρέωσης που ορίζεται αντίστοιχα στην ενότητα ……… του Δικτυακού Τόπου, πλέον Φ.Π.Α.

Με την επιλογή από την Επιχείρηση του πακέτου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γίνεται και η προπληρωμή της αντίστοιχης χρέωσης με τον τρόπο που αναφέρεται στην επόμενη υποενότητα. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής ενεργοποιούνται και τα SMS credits – υπάρχει δυνατότητα αποστολής SMS από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση ειδοποιείται προτού εξαντληθούν τα SMS credits του πακέτου που έχει αγοράσει, προκειμένου να προβεί σε αγορά νέου πακέτου, άλλως, με την ανάλωσή τους, διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας. Η Επιχείρηση δύναται μέσω του διαχειριστικού της στην Πλατφόρμα να επιλέξει την αυτόματη προαγορά πακέτου SMS credits με τον τρόπο που αναφέρεται στην επόμενη υποενότητα, όταν τα διαθέσιμά της ανέρχονται στον αριθμό που θα ορίσει.

Δ.4.3. Τρόπος πληρωμής

Δ.4.3.1. Υπόχρεος πληρωμής είναι πάντα η Επιχείρηση, φέρουσα και την αντίστοιχη ευθύνη έναντι της Εταιρείας. Η πληρωμή των χρεώσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω υποενότητα ΙΙ.Δ.4.2., θα γίνεται με αυτόματη χρέωση, κατά τον χρόνο που ορίζεται αντίστοιχα ανωτέρω, της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει καταχωρήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν η Επιχείρηση (δια του Ιδιοκτήτη του λογαριασμού στον οποίο έχει ενταχθεί). Κατ’ εξαίρεση και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, δύναται να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάποια Επιχείρηση να εξοφλήσει κάποια χρέωση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Για τους ως άνω τρόπους πληρωμής μπορεί να υπάρχουν επιβαρύνσεις με έξτρα χρεώσεις και φόρους, συνιστάται έλεγχος με τον πάροχο του λογαριασμού ή της κάρτας.

Δ.4.3.2. Ο Ιδιοκτήτης του λογαριασμού στην Πλατφόρμα στον οποίο πρόκειται να ενταχθεί η Επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσει για λογαριασμό της Επιχείρησης, στην σχετική φόρμα που θα εμφανισθεί κατά την διαδικασία ένταξής της, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται, καθώς και τον κωδικό CVV. Η Επιχείρηση είναι η μόνη υπεύθυνη για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που θα δηλωθεί από τον Ιδιοκτήτη του λογαριασμού όπου εντάσσεται και η Επιχείρηση θα πρέπει να είναι ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος χρήστης της δηλωθείσας πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Η κάρτα που θα δηλωθεί θα πρέπει να έχει διαρκώς διαθέσιμο υπόλοιπο, επαρκές για να καλύψει τις εκάστοτε χρεώσεις.

Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων πληρωμής πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο τρίτο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται κανένα στοιχείο πληρωμής. Η Εταιρεία συνεργάζεται επί του παρόντος με το αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018) ίδρυμα πληρωμών με την επωνυμία “Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία”, («Everypay»), με έδρα στην Αθήνα, Καρνεάδου 25-29. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί και με οποιονδήποτε άλλον πάροχο πληρωμών κατά την κρίση της. Η Everypay παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Πλατφόρμα ως μέσο πληρωμής για την παροχή των Υπηρεσιών. Η Επιχείρηση, με την ένταξη της σε λογαριασμό Ιδιοκτήτη στην Πλατφόρμα συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης υπηρεσιών και συστήματος της Everypay (https://www.everypay.gr/gr/legal/terms), τους οποίους γνωρίζει και αποδέχεται.

Η Everypay διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL.

Η Επιχείρηση παρέχει μια πάγια εντολή πληρωμής των χρεώσεων εκάστης Υπηρεσίας που λαμβάνει από την Εταιρεία, στον χρόνο που ορίζεται αντίστοιχα στις υποενότητες ΙΙ.Δ.4.2.4. και ΙΙ.Δ.4.2.5., παρέχοντας (δια του Ιδιοκτήτη του λογαριασμού στην Πλατφόρμα στον οποίο εντάσσεται) τα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής της κάρτας στο σύστημα της Everypay που εμφανίζεται στην Πλατφόρμα μας, προκειμένου να εκτελούνται οι πάγιες εντολές πληρωμής κατά τους ως άνω χρόνους. Για το λόγο αυτό, η Επιχείρηση παρέχει με το παρόν μια μόνιμη, διαρκή εξουσιοδότηση στην Εταιρεία να δίδει εντολή για λογαριασμό της στην Everypay για χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής της κάρτας με το σχετικό ποσό των χρεώσεων που θα ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο παρόν για εκάστη εκ των Υπηρεσιών που εκάστοτε επιλέγει να λαμβάνει. Η εξουσιοδότηση αυτή είναι διαρκής με την επιφύλαξη της ανάκλησής της (για το μέλλον) από την Επιχείρηση με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία. Επίσης, η παραπάνω εξουσιοδότηση ανακαλείται αυτόματα σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση (δια του Ιδιοκτήτη του λογαριασμού στην Πλατφόρμα, στον οποίο έχει ενταχθεί) δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που παρέχονται στην Everypay μέσω του διαχειριστικού του λογαριασμού του εν λόγω Ιδιοκτήτη.

Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας πραγματοποιείται κάθε φορά κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. Εάν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς υπολοίπου ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η Επιχείρηση θα ενημερώνεται με email και θα οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία άλλης κάρτας. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή, υπεύθυνος θα είναι ο ως άνω πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Μέχρι την διευθέτηση της πληρωμής η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα και με τα οριζόμενα ανωτέρω στην υποενότητα ΙΙ.Α.4.2., να μην παράσχει ή/και να διακόψει την όποια παρεχόμενη πρόσβαση της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα ή/και στις Υπηρεσίες της, της Επιχείρησης μη δικαιούμενης να προβάλει οιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση έναντι της Εταιρείας.

Η Επιχείρηση δηλώνει και αναγνωρίζει ρητά ότι η όποια συναλλαγή με την Εταιρεία αναφορικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της γίνεται στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας /επαγγελματικής της ιδιότητας και ότι δεν ενεργεί εν προκειμένω ως καταναλωτής.

Δ.4.3.3. Παραστατικό

Η Εταιρεία θα αναρτά το φορολογικό παραστατικό που αφορά στην εκάστοτε (προ)καταβληθείσα από την Επιχείρηση χρέωση, στο διαχειριστικό της Επιχείρησης στην Πλατφόρμα, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την καταβολή της.

Δ.4.3.4. Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις επιμέρους χρεώσεις εκάστης Υπηρεσίας, να διαμορφώνει νέους τύπους χρεώσεων ή/και νέες πρόσθετες υπηρεσίες, ενημερώνοντας σχετικά με τις Αλλαγές αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Ι. ανωτέρω.

IIΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εκάστη Επιχείρηση και οι Χρήστες της Πλατφόρμας οφείλουν να

1.1. κάνουν χρήση της Πλατφόρμας και κάθε Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και

1.2. να απέχουν από:

1.2.1. οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών για εμπορικό σκοπό,

1.2.2. οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Πλατφόρμας ή και οιασδήποτε Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν,

1.2.3. οποιαδήποτε πρόσβαση σε οιαδήποτε Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την/τις Υπηρεσία/ες και το λογισμικό αυτών,

1.2.4. τη χρήση οιασδήποτε Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των όποιων τυχόν επιτρεπόμενων στους Όρους Χρήσης.

2. Απαγορεύεται στην Επιχείρηση και στους Χρήστες της Πλατφόρμας:

2.1. Η πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η διάθεση /εκμετάλλευση της άδειας πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό.

2.2. Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση σε οιαδήποτε Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για μη νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους σκοπούς.

2.3. Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και πληροφοριών, τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Πλατφόρμας ή και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της, και για τη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των συνεργατών της και των άλλων Επιχειρήσεων.

2.4. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη εκ μέρους τους που είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των συνεργατών της, και των λοιπών Επιχειρήσεων ή των Couriers, ή που μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Πλατφόρμας ή/και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της, ή μπορεί να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Επιχειρήσεων ή των Couriers, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.

2.5. Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων περιέρχονται σε γνώση τους από τη χρήση οιασδήποτε Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.

2.6. Η καταχώρηση/ανάρτηση/δημοσιοποίηση/μετάδοση εκ μέρους τους περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

2.7. Οποιασδήποτε μορφής πειρατεία λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.

2.8. Η εισαγωγή στην Πλατφόρμα, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – λογισμικών (software), τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Πλατφόρμας ή/και οιασδήποτε Υπηρεσίας της, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Πλατφόρμα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τις άλλες Επιχειρήσεις.

2.9. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας ή/και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της, η οποία, ανεξαρτήτως σκοπιμότητας (δόλου ή αμέλειας), θα μπορούσε να παρεμποδίσει την κανονική λειτουργία ή προκαλέσει δυσλειτουργία της Πλατφόρμας ή/και των Υπηρεσιών.

2.10. Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες ή μέρος αυτού ή/και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

2.11. Η σύνδεση της Πλατφόρμας/οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της με οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία των Επιχειρήσεων, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

2.12. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Πλατφόρμας ή/και των Υπηρεσιών και των συστατικών τους.

3. Σε περίπτωση που Επιχείρηση ή κάποιος Χρήστης έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράλειψή του συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στην Εταιρεία οποιαδήποτε παραβίασή τους έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο [email protected]

4. Εκάστη Επιχείρηση ή/και έκαστος Χρήστης θα οφείλουν να αποζημιώσουν την Εταιρεία πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Εταιρεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειες ή/και παραλείψεις της Επιχείρησης ή/και του Χρήστη αυτού κατά τη χρήση εκ μέρους τους της Πλατφόρμας κατά τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης.

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Δικαίωμα διακοπής λειτουργίας των Υπηρεσιών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για λόγους τεχνικούς, συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και οιασδήποτε Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και οιασδήποτε Υπηρεσίας προσωρινά. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Εταιρεία θα ενημερώνει τις Επιχειρήσεις με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι οι Επιχειρήσεις δεν δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Εταιρεία, λόγω έκτακτης ανάγκης, δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας σχετικά με τις Αλλαγές αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα Ι. ανωτέρω.

2. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

Η Εταιρεία, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, διοικητική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή ή/και έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

3. Περιορισμός εγγυήσεων – ευθύνης της Εταιρείας

3.1. Η Εταιρεία δεν συμβάλλεται με τους Couriers και δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για την προσήκουσα ή μη λειτουργία των πάσης φύσεως συστημάτων τους (συμπεριλαμβανομένων των plugins που διαθέτουν για διασύνδεση μαζί τους) και των υπηρεσιών που παρέχουν ούτε για την ακριβόχρονη, αξιόπιστη, έγκυρη και πλήρη, ή μη, παροχή εκ μέρους τους των απαιτούμενων στο πλαίσιο εκάστης Υπηρεσίας στοιχείων. Ομοίως, η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για την ορθή ή μη λήψη και διαχείριση εν γένει των γενόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εκάστης Επιχείρησης παραγγελιών, πωλήσεων, συμβάσεων και αντίστοιχα, αποστολών και ουδεμία ευθύνη, επίσης, φέρει για την προσήκουσα και νόμιμη ή μη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, των συστημάτων και εφαρμογών εν γένει που διαθέτει η Επιχείρηση και χρησιμοποιεί. Επίσης, η Εταιρεία δεν εμπλέκεται στην συνεργασία που διατηρεί εκάστη Επιχείρηση με τους Couriers, ούτε γνωρίζει τους όρους που τη διέπουν και ουδεμία ανάμειξη έχει με την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων τους.

3.2. Με την απόκτηση δυνατότητας πρόσβασης στην Πλατφόρμα και τη χρήση οιασδήποτε Υπηρεσίας, εκάστη Επιχείρηση συναινεί ότι οποιαδήποτε αξίωσή της κατά των Couriers ή/και οιουδήποτε τρίτου για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στην Εταιρεία για τις ενέργειες/παραλείψεις των προσώπων αυτών.

3.3. Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι Χρήσης. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η API και το plugin που έχει αναπτύξει η Εταιρεία μέσω των οποίων υλοποιείται η διασύνδεση που αναφέρεται στην υποενότητα ΙΙ.Γ. ανωτέρω, η Πλατφόρμα και οι Υπηρεσίες να λειτουργούν αδιαλείπτως και προσηκόντως, χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι Υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση των Επιχειρήσεων, να μη περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

3.4. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάσει νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποια Επιχείρηση ή Χρήστης της έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Πλατφόρμας ή και των Υπηρεσιών.

3.5. Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ανάμειξη έχει και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε ως προς τη προσήκουσα και νόμιμη ή μη λειτουργία των Επιχειρήσεων, των Couriers, ως προς την παράδοση ή μη, την ακύρωση και την πορεία εν γένει των αποστολών των Επιχειρήσεων που εμφανίζονται στην Πλατφόρμα, καθώς και ως προς τα μηνύματα (SMS) που αποστέλλουν μέσω της Πλατφόρμας οι Επιχειρήσεις. Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό εργαλείο και η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί /δεν αντιπροσωπεύει /δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης με καμία Επιχείρηση ή Courier.

3.6. Η Επιχείρηση αποδέχεται και συμφωνεί ότι η χρήση και η εξάρτησή της από οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην Πλατφόρμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική της ευθύνη και η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από την Επιχείρηση και την εξάρτησή της από τέτοιες πληροφορίες. Η Επιχείρηση έχει την υποχρέωση να διεξάγει τη δική της έρευνα και να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας της και τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτυχία της Επιχείρησης να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή της αναφορικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της.

3.7. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια κάθε Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο κάθε Επιχείρηση τη χρησιμοποιεί. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι οιασδήποτε Επιχείρησης ή/και οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των Couriers), σε περίπτωση που κατά τη χρήση της Πλατφόρμας ή και κάποιας Υπηρεσίας ή επ’ αφορμή αυτών, υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική, ενδεικτικά ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθεί η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

(α) καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας τεχνικών κολλημάτων, βλαβών ή δυσλειτουργιών των συστημάτων του, των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, των Internet Service Providers,

(β) τυχόν προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση των Υπηρεσιών, διακοπή λειτουργίας της Πλατφόρμας ή και οιασδήποτε Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών τους, διαγραφή λογαριασμού Χρήστη ή τεχνικά κολλήματα της Πλατφόρμας ή και των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

(γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρείας, των Επιχειρήσεων, των Χρηστών ή τρίτων, για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

(δ) γεγονότα ανωτέρας βίας.

3.8. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Ή ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους εκπροσώπους, υπαλλήλους, βοηθούς της ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία και παροχή των Υπηρεσιών, ευθύνεται για:

(α) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης τυχόν υποστεί κάποια Επιχείρηση, Χρήστης ή οιοσδήποτε τρίτος,

(β) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) ζημίες, φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες κάποια Επιχείρηση ή Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Πλατφόρμας ή και οιασδήποτε Υπηρεσίας.

V. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Η Εταιρεία είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της API και του plugin που έχει αναπτύξει και διαθέτει για τη διασύνδεση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της σύμφωνα με το παρόν, συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου, η άδεια χρήσης των οποίων παραχωρείται από την Εταιρεία στις Επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση της ένταξής τους σε λογαριασμό που τηρεί Ιδιοκτήτης στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία παραχωρεί δια της παρούσας στις Επιχειρήσεις το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των αντίστοιχων κατά περίπτωση Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία είναι κυρία και διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των λογισμικών (συμπεριλαμβανομένων αυτών για την διασύνδεση με την Πλατφόρμα), προγραμμάτων, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτά έχουν σχεδιαστεί, του μοντέλου, των αλγορίθμων, πληροφοριών και υλικών τους, της τεχνογνωσίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων των Υπηρεσιών και των λογισμικών τους, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τους Χρήστες και τις Επιχειρήσεις, (γ) στην εμπορική ονομασία aftersalespro και στο δικτυακό τόπο aftersalespro.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, domain names, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, τις Υπηρεσίες, τον Δικτυακό Τόπο και τις λειτουργίες τους, τα οποία καθίστανται γνωστά στους Χρήστες και στις Επιχειρήσεις μέσω της Πλατφόρμας.

2. Με εξαίρεση τις πληροφορίες που εισάγονται στην Πλατφόρμα από τις ίδιες τις Επιχειρήσεις, ή/και από τους Χρήστες ή/και από την Εταιρεία ενεργούντων στο όνομα και για λογαριασμό τους, ή/και περιέρχονται στην Πλατφόρμα μέσω της διασύνδεσής της με τα συστήματα των Επιχειρήσεων και των Couriers, οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας των Επιχειρήσεων ή των Couriers, αντίστοιχα, όλο το άλλο περιεχόμενο στην Πλατφόρμα, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό ("Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Οι Επιχειρήσεις διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την ένταξή τους σε λογαριασμό που τηρεί Ιδιοκτήτης στην Πλατφόρμα, παραχωρούν στην Εταιρεία, άνευ υποχρέωσης της τελευταίας καταβολής οιωνδήποτε δικαιωμάτων, (α) μία αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια ανάρτησης, φιλοξενίας επεξεργασίας και προβολής στην Πλατφόρμα του πάσης φύσεως περιεχομένου που διατηρούν στα συστήματά τους που διασυνδέονται με την Πλατφόρμα και απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών, για όσο διάστημα διατηρείται ενεργή η δυνατότητά τους πρόσβασης στην Πλατφόρμα και (β) μια αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια διατήρησης στους servers της Εταιρείας και επεξεργασίας εκ μέρους της του πάσης φύσεως περιεχομένου που διατηρούν στα συστήματά τους που διασυνδέονται με την Πλατφόρμα, και περιέρχονται στην Εταιρεία με τον εκάστοτε γενόμενο συγχρονισμό, για διάστημα δυο (2) ετών από την συλλογή τους και εφεξής ανωνυμοποιημένα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, για στατιστικούς σκοπούς.

3. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στον τρόπο παρουσίασης, επιλογή, διάταξη) όλου του περιεχομένου της Πλατφόρμας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτή. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Περιορισμοί της άδειας πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και της Πλατφόρμας αναφέρονται στην υποενότητα ΙΙΙ.2 ανωτέρω.

VI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών) ως υποκειμένων δεδομένων, που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία, τους τρόπους συλλογής, το σκοπό και τη νομική βάση για τον κάθε σκοπό επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες των δεδομένων, τον χρόνο διατήρησης αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών) ως υποκειμένων δεδομένων αναφορικά με τα δεδομένα τους, επισκεφτείτε την Πολιτική Απορρήτου.

2. Η Επιχείρηση και η Εταιρεία καθορίζουν, σύμφωνα και με το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους όρους και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένών από την Εταιρεία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Επιχείρησης, στο πλαίσιο παροχής των βασικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με τη Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων (DPA).

VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από Επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών της), δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε στο παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους του παρόντος, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

2. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Όροι Χρήσης να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου, 2023